การอบรมการพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ด้วยระบบ VDO Conference

นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ร

Read more

ออกสำรวจการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนและ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายแม่ทาที่ 2

Read more

ออกสำรวจการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนและ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายแม่ทาที่ 1

Read more

ออกสำรวจการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนและ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายบ้านธิ

ออกสำรวจการเตรียมพร้

Read more